- KPACHP

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

Chovatelství
 
 


Chovatelství se řídí chovatelským řádem KPaCHP o.s. a řádem ochrany zvířat při chovu psů Českomoravské kynologické unie. Oba tyto dokumenty naleznete v sekci
Ke stažení.

KPaCHP upozornění: kdo ještě nemá knihu odchovů a knihu krytí u zbonitovaných pudlů, nechť si ji vyžádá u hlavního poradce chovu e-mailem:
jitka.prochazkova1@seznam.cz
nebo tel. 775272919
Upozornění KPaCHP pro majitele chovných fen: u vrhů, kde nebyla nařízena přejímka vrhu, platí stále jako minimální věk k odběru štěňat 50 dní (cca. 8 týdnů)!!! Chovatelský řád KPaCHP o.s.

Chovatelský řád KPaCHP o.s. si můžete stáhnout v sekci Ke stažení.

Zápisní řád KPaCHP o.s. - oběh chovatelské dokumentace

Zápisní řád KPaCHP o.s. je vyhotoven v souladu se Zápisním řádem ČMKU, Řádem ochrany zvířat při chovu psů ČMKU, jež je jeho součástí, a respektuje ustanovení těchto řádů.
Nedílnou součástí Zápisního řádu KPaCHP o.s. je příručka "Řízení chovu" ve smyslu navazujících předpisů a řádů klubu.


1. Chovní jedinci

Úspěšným absolvováním bonitace s veterinárním oftalmologickým vyšetřením (nebo prcd-PRA OptiGen test), PL a u velkých pudlů oftalmologické vyšetření a DKK se jedinec stává chovný. U vyšetření češky (PL) a vyšetření kyčelního kloubu (DKK) od třetího stupně se jedinec stává nechovný. Do chovu nejsou připuštěni zejména jedinci, kteří mají vady, jež je z chovu vylučují. Jedná se např. o slabé povahy, vrozenou hluchotu nebo slepotu, zaječí pysk, rozštěp patra, značné vady chrupu a anomálie čelistí, oční choroby jako PRA, epilepsii, kryptorchismus, monorchismus, albinismus, nesprávné zbarvení, jakož i zjištěné těžké displazie kyčelních a loketních kloubů, luxace pately.

Chovní jedinci, po kterých se prokáže opakovaný výskyt genetických a jiných závažných vad, které eventuelně vedou i k úhynu potomstva, budou veterinárně vyšetřeni a výsledek zašle majitel na adresu HPCH.

U chovných jedinců je nutné provést přeregistraci, což znamená, zapsat jej do seznamu chovných jedinců. Přeregistraci provádí na základě originálu bonitační karty a PP plemenná kniha ČMKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1. Chovatel musí být majitelem chráněného názvu chovatelské stanice - vyřizuje ČMKU, Jankovcova 53/C, 170 00 Praha 7.

2. Vystavení krycího listu

Při splnění všech náležitostí bude pro chovatele vystaven krycí list na základě žádosti (část pro chovatele a část pro majitele krycího psa) a formuláře Hlášení vrhu a Přihláška k zápisu štěňat. Všechny tyto doklady budou zaslány na adresu chovatele.

3. Krycí list

O krycí list (dále jen KL) chovatel žádá minimálně 1 měsíc před předpokládaným termínem krytí na adrese příslušného poradce chovu. Žádost musí být doložena dokladem o zaplacení a kopií dokladu o chráněném názvu chovatelské stanice. V případě, že nebude dodržena lhůta jednoho měsíce, bude žádost brána jako expresní za zvýšený poplatek. Platnost krycího listu je maximálně 12 měsíců. OPCH je oprávněn návrh chovatele nedoporučit či zakázat – hlavně v případě, že by bylo ohroženo zdraví potomstva; chudozubá fena může být kryta pouze plnochrupým psem. U zahraničního krytí musí chovatel doložit fotokopii PP psa a doklad o chovnosti dle příslušné země. Pes musí mít platné oftalmologické vyšetření (ne starší než 1 roku ), nebo prcd-PRA OptiGen test, PL a u velkých pudlů platné oftalmologické vyšetření (ne starší než 1 roku ) a DKK.

4. Kniha krytí

Každý majitel má povinnost vést knihu krytí pro každého krycího psa samostatně a chovatel knihu odchovů pro každou chovatelskou stanici. Kontroly těchto knih je možné provádět kdykoliv z nařízení předsednictva KPaCHP o.s. nebo hlavního poradce chovu. Knihy krytí a knihy odchovů budou vydávány při bonitaci nebo na vyžádání u hlavního poradce chovu.

5. Ohlášení krytí

Po uskutečnění krytí majitel krycího psa do sedmi dnů po krytí zasílá svůj díl KL spolu s dokladem o zaplacení krycího poplatku na adresu hlavního poradce chovu.

6. Hlášení vrhu

Chovatel je povinen po vrhu vyplnit formulář Hlášení vrhu a Přihlášku k zápisu štěňat.
V termínu do 14.dnu od data vrhu odesílá chovatel na adresu hlavního poradce chovu tyto doklady:
1.přihlášku k zápisu štěňat
2.hlášení vrhu
3.svou část KL
4.v případě prvního vrhu v chovatelské stanici originál osvědčení o chráněném názvu.
5.v případě prvního vrhu feny originál jejího průkazu původu.
6.kopie přílohy PP rodičů a všechny tituly rodičů, které chovatel chce mít zapsány v PP štěňat.

7. Zápis štěňat

V průběhu následujícího období KPaCHP o.s. zajistí čísla zápisu, která budou potvrzená na Přihlášce k zápisu štěňat. Přihláška k zápisu štěňat bude zaslána na adresu chovatele prostřednictvím ČMKJ, Jungmannova 25, 115 25 Praha 1.

8. Označení mikročipem

Od 1.1.2005 musí být štěňata označena mikročipem normy ISO platné v EU.

9. Čipování

Chovatel po obdržení Přihlášky k zápisu štěňat s vyznačenými zápisovými čísly nechá štěňata očipovat veterinárním lékařem. Čipování musí být uvedeno na Přihlášce k zápisu štěňat v příslušné kolonce vypsáním plného čísla čipu a potvrzením veterinárního lékaře o aplikaci mikročipu.

10. Předání kódů

Chovatel spolu s ostatními doklady zašle HPCH nálepky s čárovými kódy mikročipů pro nalepení do PP štěňat.

11. Přejímka vrhu - nařízená

V případě nařízené přejímky vrhu komise zároveň za pomoci čtecího zařízení zkontroluje existenci a číslo čipu u každého štěněte, vystaví protokol, potvrdí přejímku vrhu v Přihlášce k zápisu štěňat a oba doklady včetně čárových kódů mikročipů zasílá na adresu hlavního poradce chovu.

12. Kontrola PP štěňat

Hlavní poradce chovu potvrdí správnost Přihlášky k zápisu štěňat a zasílá na adresu ČMKJ k vystavení PP štěňat. Při nesprávném vyplnění či chybějícím potvrzení veterinárního lékaře nebo přejímací komise, má hlavní poradce chovu právo pozastavit vystavení PP štěňat. Přihlášku zasílá chovateli zpět k doplnění chybějících údajů. Hlavní poradce chovu má právo nařídit mimořádnou kontrolu vrhu!

13. Povinná vyšetření

Povinné oftalmologické vyšetření (nebo prcd-PRA OptiGen test) a luxace kolenního kloubu, u velkých pudlů oftalmologické vyšetření a vyšetření dysplazie kyčelního kloubu platí od 1.1.2006. Vyšetření může být provedeno libovolným veterinárním lékařem který musí mít příslušnou odbornou atestaci. Potvrzení těchto vyšetření je nutné předložit při bonitaci.

14. Výjimky

Výjimky z tohoto řádu může učinit pouze předsednictvo KPaCHP o.s. spolu s chovatelskou komisí.

15. Závěrečné ustanovení

Porušení výše uvedených ustanovení tohoto Zápisního řádu KPaCHP o.s. chovatelem nebo majitelem (držitelem) chovného jedince má za následek nevystavení PP. Při hrubém porušení a nerespektování tohoto řádu může být výše uvedený majitel vyloučen z KPaCHP o.s..

Návrh Zápisního řádu vypracovala chovatelská komise a předložila předsednictvu KPaCHP o.s. ke schválení.

Předsednictvo KPaCHP o.s. schválilo novelizaci zápisního řádu dne 9.8.2007.

 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky